OFERTA O POLSCE O NAS NA DRODZE REGULAMIN KONTAKT
 

     
  POBIERZ REGULAMIN
w formacie PDF

pobierz
 
     
 
  REGULAMIN
 
     
 

UWAGA

 

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z ZAPISAMI PONIŻSZEGO REGULAMINU. WEJŚCIE NA NINIEJSZĄ STRONĘ I WSZYSTKIE STRONY W DOMENIE MOTO-TOUR.PL, WIĄŻE SIĘ Z WYRAŻENIEM ZGODY NA ZAPISY PONIŻSZEGO REGULAMINU. ZAMAWIANIE I REALIZACJA USŁUGI Z MOTO-TOUR.PL, WIĄŻE SIĘ Z WYRAŻENIEM ZGODY NA ZAPISY PONIŻSZEGO REGULAMINU I ZOBOWIĄZANIEM DO STOSOWANIA WOBEC ZASAD OPISANYCH PONIŻEJ.

 

Prawa autorskie do niniejszej strony internetowej, obrazów na niej zawartych, informacji i materiałów na niej umieszczonych, są własnością MOTO-TOUR.PL, z wyjątkiem miejsc, gdzie wskazano inaczej.

 

 

Organizator turystyki

 

Organizatorem turystyki jest MOTO-TOUR.PL, operujący pod adresem: ul. Odkryta 67 E 51, Warszawa, Polska. MOTO-TOUR.PL jest wpisana do rejestru organizatorów turystyki, prowadzonego przez Marszałka Województwa podkarpackiego w Rzeszowie pod nr. 150/10.

 

 

Uczestnik wycieczki

 

Każdy, kto zamawia udział w wycieczce organizowanej przez MOTO-TOUR.PL musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną i bezwarunkową zdolność do czynności prawnych w kraju swojego stałego zamieszkania. Wskazana osoba jest w dalszej części zwany/-a UCZESTNIKIEM.

 

 

Akceptacja regulaminu

 

Aby zamówić wycieczkę, uczestnik wybiera jedną z dostępnych ofert. Poprzez zaznaczenie pola wyboru (check box) „Zapoznałem się i akceptuję warunki Regulaminu” znajdującego się na końcu formularza zamówienia, uczestnik akceptuje zapisy niniejszego regulaminu jako wiążącą umowę pomiędzy MOTO-TOUR.PL a uczestnikiem. MOTO-TOUR.PL nie zaakceptuje uczestnika i nie zrealizuje dla niego usługi, jeśli ten nie wyrazi zgody na zapisy niniejszego Regulaminu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zapisami.

 

Podczas wypełniania formularza zamówienia wycieczki, uczestnik jest zobowiązany także, do zaznaczenia pola wyboru (check box) „Akceptuję zasady Na Drodze”. Oznacza to, że uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad poruszania się na drodze, opisanych w dziale pod tym samym tytułem, dostępnych pod adresem: www.moto-tour.pl/index.php?menu=4.Rezerwacja i depozyt

 

Depozyt w wysokości około 20% całości ceny wycieczki jest wymagany podczas dokonywania rezerwacji. Dokładna wysokość depozytu jest podana przy poszczególnych wycieczkach. Depozyt rezerwuje miejsce w grupie stanowiącej zbiór uczestników biorących udział w wycieczce. Uregulowanie całości ceny wycieczki jest wymagane na 30 dni przed datą jej rozpoczęcia. Jeśli całość ceny wycieczki nie zostanie uregulowana na 30 dni przed datą jej rozpoczęcia, MOTO-TOUR.PL zwalnia miejsce rezerwowane dotychczas przez osobę zamawiającą. W takich okolicznościach, powstają następujące opcje:

  • jeśli po zwolnieniu miejsca w grupie, wszystkie dostępne miejsca są już wyprzedane, depozyt przepada na rzecz MOTO-TOUR.PL, jako pokrycie kosztów rezerwacji.
  • jeśli po zwolnieniu miejsca w grupie, są jeszcze dostępne miejsca w tej samej wycieczce, uczestnik może dopłacić różnicę do całości ceny wycieczki i wziąć udział w wycieczce, którą początkowo zarezerwował,

 

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności losowych, uniemożliwiających uczestnikowi wzięcie udziału w wycieczce, może on wnioskować o przeniesienie depozytu na inną wycieczkę, pod warunkiem iż odbywa się ona w tym samym roku kalendarzowym. Możliwość przeniesienia depozytu jest uzależniona od wyników negocjacji pomiędzy MOTO-TOUR.PL a oferentami usług noclegowych. MOTO-TOUR.PL zastrzega sobie prawo do zatrzymania depozytu, jeśli oferenci usług noclegowych nie wyrażą zgody na anulowanie rezerwacji uczestnika bez inkasowania zaliczki wpłaconej przez MOTO-TOUR.PL

 

Uczestnik ma możliwość dokonania płatności kartą kredytową on-line przy użyciu bezpiecznego połączenia oferowanego przez pośrednika płatności on-line, lub dokonać przelewu bankowego. Wszystkie ceny, płatności czy zwroty procesowane są w walucie Euro. Płatności za wycieczki dla polskojęzycznych uczestników mogą być dokonywane w polskich złotych (PLN), po uprzednim ustaleniu ceny z MOTO-TOUR.PL.

 

MOTO-TOUR.PL przechowuje dane osobowe klientów zgodnie z polską Ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 1997 r. nr 133, poz. 883). Każdy z klientów ma prawo wglądu do swoich danych, zmiany swoich danych oraz usunięcia danych z bazy MOTO-TOUR.PL

 

 

Zamawianie wycieczki

 

Aby zamówić wycieczkę, uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia formularza i stworzenia profilu klienta na www.moto-tour.pl. Zakres danych osobowych, wymaganych przez MOTO-TOUR.PL jest podyktowany oczekiwaniami oferentów usług noclegowych oraz koniecznością wystawienia polisy ubezpieczeniowej uczestnika wycieczki. Uczestnik jest zobowiązany do podania co najmniej jednego numeru identyfikacyjnego dokumentu, ze względu na wymogi zakładu ubezpieczeń wystawiającego polisę. Uczestnik powinien okazać leaderowi grupy wskazany w formularzu dokument, podczas pierwszego spotkania, w celu potwierdzenia swojej tożsamości. Takie dane jak: imię i kraj zamieszkania będą widoczne dla wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową. Służą one przedstawieniu stanu rezerwacji miejsc w danej wycieczce. Takie dane jak: nazwisko, miejscowość, motocykl, telefon, telefon komórkowy, adres e-mail mogą zostać udostępnione przez uczestnika, innym osobom rezerwującym tę samą wycieczkę. Te dane, pod warunkiem wyboru przez zamawiającego tychże do udostępnienia innym, zostaną pokazane tylko i wyłącznie osobom, rezerwującym dokładnie tę samą wycieczkę. Możliwość ich udostępnienia ma za zadanie ułatwić uczestnikom kontakt przed pierwszym spotkaniem z leaderem grupy na terytorium Polski.

 

MOTO-TOUR.PL świadczy usługi dla motocyklistów posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu motocykla. Osobne pytanie o doświadczenie w jeździe motocyklem przewidziano w formularzu rejestracyjnym. Osoby, które wskażą na posiadanie doświadczenia w prowadzeniu motocykla, krótsze niż 2 lata, są proszone o zgłoszenie się jako uczestnik wycieczki z MOTO-TOUR.PL po zdobyciu przynajmniej 2 lat wspomnianego doświadczenia.

 

Po zapłacie całości ceny wycieczki, lub depozytu, klient ma możliwość ściągnięcia pliku do nawigacji satelitarnej GPS w systemie firmy Garmin, będący zapisem trasy planowanej wycieczki. Przenosząc depozyt na inną wycieczkę, klient nie może ściągnąć pliku do nawigacji satelitarnej, obrazującego trasę innej wycieczki, zanim nie dokona płatności całości ceny. Trasa w formacie GPS jest tylko dodatkowym narzędziem, uczestnik powinien zawsze poruszać się za leaderem grupy.

 

 

Rezygnacja i zwroty

 

Rezygnacja otrzymana w okresie do 30 dni przed rozpoczęciem wycieczki podlega opłacie równej wysokości depozytu. Rezygnacja otrzymana w okresie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem wycieczki podlega opłatom, według następującego schematu: od 29 do 15 dni przed rozpoczęciem wycieczki – 40 procent ceny wycieczki, mniej niż 15 dni przed rozpoczęciem wycieczki – 50 procent ceny wycieczki. Powyższe zasady są obowiązujące, bez względu na okoliczności. Sugeruje się wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji.

 

 

Przeniesienie rezerwacji

 

Przeniesienie rezerwacji jest możliwe, zgodnie z zasadami opisanymi w dziale “Rezerwacja i depozyt”.

 

 

Odwołanie wycieczki

 

O przypadku odwołania wycieczki, uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni. MOTO-TOUR.PL może zaoferować przeprowadzenie wycieczki w przypadku, gdy wszyscy jej uczestnicy wyrażą zgodę na uiszczenie dodatkowej opłaty, rekompensującej niską liczbę uczestników. Jeśli osoby, które zamówiły wycieczkę, nie wyrażą zgody na dokonanie dodatkowej płatności, MOTO-TOUR.PL zwróci kwotę pobraną od zamawiającego w całości, tj. saldo wszystkich płatności, jakich dokonał zamawiający na konto MOTO-TOUR.PL w związku z zamówieniem odwołanej wycieczki. MOTO-TOUR.PL nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty lub straty, jakie mogły wyniknąć w związku z odwołaniem wycieczki przez MOTO-TOUR.PL. Należy przez to rozumieć nie zamkniętą listę czynników, do których należą m.in.: koszty rezerwacji i biletów, koszty ubezpieczeń, koszty noclegów lub koszty transportu. Mogą zaistnieć okoliczności, które spowodują konieczność odwołania wycieczki, przesunięcia terminu wycieczki, zmiany programu wycieczki, obiektów noclegowych, odwiedzanych miejscowości, leaderów grupy i innych ustaleń związanych z podróżą. W takim przypadku, MOTO-TOUR.PL nie ponosi odpowiedzialności, ani nie nabywa zobowiązań wobec zamawiającego za żadne straty, koszty lub niedogodności wynikłe wskutek dokonanych zmian, poza kwotą wpłaconą przez zamawiającego. MOTO-TOUR.PL nie dokonuje żadnych refundacji gdy wycieczka dochodzi do skutku, bez względu na powody dla których zamawiający nie mógł wziąć w niej udziału lub jej ukończyć. Jeśli uczestnik nie stosuje się do przepisów kodeksu drogowego, ani do wymogów jazdy w grupie, opisanych w sekcji „Na Drodze”, MOTO-TOUR.PL może wypowiedzieć umowę z uczestnikiem ze skutkiem natychmiastowym.

 

 

Motocykl

 

Uczestnik korzysta podczas wycieczki z własnego motocykla. Właściwe ubezpieczenie pojazdu leży w gestii uczestnika. Uczestnik oświadcza, że opanował w pełni prowadzenie własnego motocykla. Sugeruje się zaopatrzenie w zapasowe bezpieczniki oraz zestaw do naprawy przebitych opon.

 

 

 

Cena usługi zawiera

 

Wszystkie pozycje zawarte w cenie usługi są wyszczególnione w opisie każdej wycieczki. Cena zawiera noclegi, 24-godzinną opiekę leadera grupy oraz w ograniczonym zakresie wyżywienie.

 

 

Cena usługi nie zawiera

 

Jakichkolwiek pozycji nie wyszczególnionych jako zawartych w cenie wycieczki oraz wszelkich wydatków o charakterze osobistym.

 

 

Przydział pokoi

 

MOTO-TOUR.PL stara się ulokować uczestników w pokojach dwuosobowych. Specyfikacja dostępnych pokoi jest przedstawiona w planie każdej z oferowanych wycieczek. Ograniczona liczba pokoi jednoosobowych jest zazwyczaj dostępna za dodatkową opłatą, lecz nie gwarantowana. W przypadku, gdy pokoje jednoosobowe są dostępne, MOTO-TOUR.PL nie bierze udziału w negocjacjach pomiędzy uczestnikiem i oferentem noclegu dotyczących wysokości dopłaty za pokój jednoosobowy.

 

 

Bagaż

 

Uczestnik przewozi swój bagaż na własnym motocyklu. MOTO-TOUR.PL nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zagubienie bagażu uczestnika. Sugeruje się ubezpieczenie bagażu. Sugeruje się także aby podróżować z pustym kufrem tylnym, przeznaczając go doraźnie na przechowanie kasków, gdyż pozostawianie ich na kierownicy nie należy do zwyczajów motocyklistów w Polsce.

 

 

Minimalna liczba uczestników

 

MOTO-TOUR.PL może odwołać wycieczkę, jeśli do 20 dni przed jej planowanym rozpoczęciem, wymagana minimalna liczba uczestników nie zarezerwuje miejsca i nie zapłaci całości ceny za wycieczkę. Minimalna wymagana liczba uczestników (osób, nie motocykli) wynosi 6. Maksymalna liczba uczestników wynosi 12.

 

 

Materiał fotograficzny i zapis wideo

 

Fotografie i ujęcia wideo wykonane przez MOTO-TOUR.PL lub leaderów grupy stanowią własność MOTO-TOUR.PL. Prawa autorskie do przedmiotowego materiału pozostają własnością MOTO-TOUR.PL. MOTO-TOUR.PL ma prawo używać wspomnianych materiałów w celach reklamowych i marketingowych, włącznie z obrazami na których rozpoznanie poszczególnych uczestników wycieczki jest możliwe, bez jakichkolwiek rekompensat wobec uczestnika ze strony MOTO-TOUR.PL.

 

 

Paszport, wiza, regulacje zdrowotne i drogowe

 

Uczestnik jest odpowiedzialny za przestrzeganie reguł związanych z paszportem, wizą, opieką zdrowotną oraz ruchem drogowym jak również za konsekwencje związane z ich nieprzestrzeganiem.

 

 

Odpowiedzialność

 

MOTO-TOUR.PL odpowiada za świadczenie usług, zgodnie z miejscowymi standardami oraz szczegółowym opisem przedstawionym w ofercie. MOTO-TOUR.PL zapewnia, iż starannie dobiera i poddaje systematycznej kontroli swoich kontrahentów, a w szczególności oferentów usług noclegowych, restauratorów i lokalnych przewodników turystycznych. MOTO-TOUR.PL odpowiada za sumienne przygotowanie oferowanej podróży. MOTO-TOUR.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki. MOTO-TOUR.PL zastrzega sobie możliwość odwołania części lub całej imprezy bez wcześniejszego powiadamiania, jak również poczynienia wszelkich niezbędnych kroków wymaganych okolicznościami, mogących pociągnąć dodatkowe koszty, które w stosownych przypadkach mogą zostać przeniesione na uczestnika. Ponadto uczestnik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że MOTO-TOUR.PL jak również nasi leaderzy grupy i przedstawiciele nie stanowią indywidualnej ochrony bezpieczeństwa jakiegokolwiek uczestnika, nie mogą więc być, indywidualnie lub zbiorowo, pociągnięci do odpowiedzialności przez uczestnika, członków jego rodziny, podmioty do niego należących, zstępnych, wstępnych czy pełnomocników za konsekwencje mogące doprowadzić do uszkodzenia ciała, śmierci czy jakiejkolwiek innej szkody wynikłej w skutek obsługi czy uczestnictwie w wycieczce. MOTO-TOUR.PL nie ponosi odpowiedzialności za działania operatora skutkujące opóźnieniami w dostawie motocykla zastępczego. Odpowiedzialność MOTO-TOUR.PL jako organizatora turystyki wobec uczestnika jest limitowana do trzykrotnej ceny wycieczki bez względu na rodzaj roszczenia. MOTO-TOUR.PL nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, zmiany w programie wycieczki i innych warunków.

 

 

Zmienność planu wycieczki

 

Niektóre z wycieczek są przeprowadzane wczesną wiosną lub jesienią, gdy następują sezonowe zmiany oraz gdy anomalie pogodowe mogą spowodować zmianę trasy wycieczki bądź miejsca zakwaterowania. Plan wycieczki zostanie wówczas dostosowany w zakresie trasy, hoteli i restauracji do zaktualizowanej trasy.

              

 

Odłączenie się od grupy

 

Uczestnik nie jest zobligowany do nieustannego podróżowania w grupie. Uczestnik może odłączyć się od grupy w dowolnym momencie pod warunkiem wyrażenia swych zamiarów leaderowi grupy na piśmie bądź ustnie w obecności osoby trzeciej, np. innego uczestnika wycieczki. Uczestnik mający zamiar odłączyć się od grupy musi dokonać odłączenia nie później niż na 10 minut przed wyruszeniem grupy po zatrzymaniu lub nie wcześniej niż 10 minut po oddaleniu się grupy. Uczestnik, który zamierza zatrzymać się aby zrobić zdjęcie, powinien przekazać w sposób wyraźny swój zamiar leaderowi grupy, pasterzowi lub innemu uczestnikowi wycieczki. Leader grupy nie ma obowiązku czekać na uczestnika, który oddalił się od grupy. Uczestnik, który oddalił się od grupy powinien samodzielnie do niej dołączyć, jak również znaleźć dalszą część zaplanowanej trasy.

 

 

Warunki pogodowe

 

MOTO-TOUR.PL dokłada wszelkich starań, aby zaplanować oferowane wycieczki w okresie, kiedy pogoda jest sprzyjająca podróżowaniu na motocyklu. Trasy oferowanych wycieczek prowadzą często przez regiony, w których pogoda może się diametralnie zmienić w krótkim okresie czasu. MOTO-TOUR.PL nie ponosi odpowiedzialności za niesprzyjające lub niewygodne dla podróżujących warunki pogodowe oraz nie dokonuje refundacji kosztów uczestnika ze względu na wspomniane okoliczności.

 

 

Stawki za wycieczkę i wynajem

 

Opłaty wyszczególnione w ofercie są aktualne w momencie jej publikacji. Jeśli czynniki kosztotwórcze takie jak: hotele, posiłki, ubezpieczenia, wynajem, kursy walut, zmienią relacje cenowe powodując wzrost opłat związanych z wycieczką, MOTO-TOUR.PL może podnieść ceny jednak nie później niż na 60 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

 

 

Zwolnienie z odpowiedzialności i zrzeczenie się roszczeń

 

Każdy uczestnik wycieczki organizowanej przez MOTO-TOUR.PL akceptuje zwolnienie z odpowiedzialności i zrzeczenie się roszczeń cytowane poniżej. Wspomniana akceptacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (check box) w formularzu rejestracyjnym. MOTO-TOUR.PL nie może zaakceptować uczestnika, który nie akceptuje zapisów niniejszego zwolnienia z odpowiedzialności i zrzeczenia się roszczeń. Zapisy te stanowią część umowy o świadczenie usług zawieranej pomiędzy MOTO-TOUR.PL a uczestnikiem. Poprzez akceptację przedmiotowych zapisów, uczestnik traktuje poniższe oświadczenie jako swoje własne zobowiązanie.

 

Odstępuję od jakiegokolwiek roszczenia które mam lub mogę mieć w przyszłości, zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności i zobowiązuję się nie zaskarżać MOTO-TOUR.PL reprezentowaną przez właścicieli, pracowników, przewodników, instruktorów, leaderów, agentów czy przedstawicieli (łącznie zwanych „Strony Zwolnione”) z powodu jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia mienia, wydatków i strat poniesionych przeze mnie w związku z uczestnictwem w imprezie organizowanej przez MOTO-TOUR.PL, spowodowanych bez względu na okoliczności, między innymi jakością nawierzchni, tam gdzie impreza jest realizowana, bez względu na to czy uczestniczę w tych działaniach lub nie. Oświadczam również, że ja, moi pełnomocnicy, spadkobiercy, opiekunowie, członkowie rodziny, małżonek czy reprezentant prawny nie zaskarżą, nie pozwą ani nie zażądają rekompensaty od osób należących do Stron Zwolnionych, w związku z jakimkolwiek zdarzeniem objętym przedmiotowym zwolnieniem i akceptuję wszystkie ryzyka związane z poruszaniem się motocyklem oraz ewentualnym uszkodzeniem ciała, śmiercią, uszkodzeniem lub utratą mienia w jego konsekwencji. Oświadczam, że będę w pełni odpowiedzialny za wszelkie koszty i wydatki, które mogą zaistnieć w związku ze świadczeniem wobec mnie usług specjalnych, wykraczających poza normalny zakres usług ustalonych lub zaakceptowanych wspólnie ze Zwalnianymi Stronami. Ponoszę wszelką odpowiedzialność i zobowiązuję się do zapłaty kosztów akcji ratunkowych, transportów specjalnych lub jakichkolwiek nakładów specjalnych związanych z moją osobą. Zobowiązuję się dokonać refundacji na rzecz Zwalnianych Stron i ich personelu  za wszystkie koszty jakie mogą ponieść działając na moją korzyść lub na moje żądanie. Zdaję sobie sprawę, iż przyjemność i radość wyzwalane podczas konsumpcji usług opisanych tutaj replicas rolex powstają między innymi podczas: jazdy z użyciem motocykla, jazdy motocyklem w grupie, jazdy motocyklem krętymi górskimi drogami, jazdy motocyklem po autostradzie, jazdy motocyklem wąskimi drogami, jazdy motocyklem poza obszarem zabudowanym, jazdy motocyklem po drogach o uszkodzonej nawierzchni oraz że ryzyko związane z wykonywaniem opisanych czynności jest z nimi nierozerwalnie związane. Przystępując do uczestnictwa w czynnościach będących przedmiotem działalności MOTO-TOUR.PL nie otrzymałem żadnych ustnych, pisemnych ani audiowizualnych oświadczeń Zwalnianych Stron, z uwzględnieniem tych w prospektach i broszurach reklamowych, które nakłaniałyby mnie do podjęcia czynności będących przedmiotem niniejszego zwolnienia z odpowiedzialności i zrzeczenia się praw. Potwierdzam, iż jestem osobą pełnoletnią, że zapoznałem się z treścią Regulaminu opisującego zasady nabywania i korzystania z usług oferowanych przez MOTO-TOUR.PL, przed dokonaniem rezerwacji wycieczki. Oświadczam, że zapisy niniejszego Regulaminu są wiążące dla mnie, dla moich spadkobierców, członków rodziny, wykonawców testamentu, administratorów praw i następców.

 

 

Zmiany w formie ustnej

 

Zmiany umowy w formie ustnej nie mają mocy wiążącej dopóki nie zostaną potwierdzone przez MOTO-TOUR.PL na piśmie.

 

 

Korekta błędów wydruku i kalkulacji

 

MOTO-TOUR.PL zastrzega sobie prawo do korekty błędów wydruku i kalkulacji w dowolnym momencie.

 

 

Prawa autorskie

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść, zdjęcia, grafika, dźwięki, animacje oraz sekwencje wideo jak również ich aranżacja  na stronie MOTO-TOUR.PL są przedmiotem praw autorskich i innych przepisów prawa chroniących własność intelektualną i prawną. Jakakolwiek część tej strony nie patek philippe replica może być kopiowana, przesyłana, przekazywana ani udostępniana stronom trzecim w celach komercyjnych.

 

 

Znaki handlowe

 

Jeśli nie wskazano inaczej, wszystkie znaki handlowe znajdujące się na stronie MOTO-TOUR.PL są chronione przepisami prawa w zakresie ochrony znaków handlowych. Dotyczy się to w szczególności produktów, nazw, marek, logotypów firmowych oraz emblematów.

 

 

UŻYWANIE STRONY INTERNETOWEJ

 

 

Niniejsza strona została stworzona z najwyższą starannością. Niemniej jednak, MOTO-TOUR.PL nie może zagwarantować jej nieustannego precyzyjnego i dokładnego funkcjonowania. MOTO-TOUR.PL wyklucza swoją odpowiedzialność za szkody, które mogą powstać w związku z pośrednim lub bezpośrednim używaniem tej strony, chyba że powstaną z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony MOTO-TOUR.PL.

 

 

Używanie informacji i materiałów zawartych na stronie

 

Informacje i materiały zawarte na niniejszej stronie, terminy, warunki i opisy mogą podlegać zmianom. Nieautoryzowane używanie stron w domenie moto-tour.pl, systemów na niej działających, szkodliwe używanie haseł jak i szkodliwe używanie informacji tamże zawartych jest zabronione. Nie wszystkie produkty i usługi są dostępne we wszystkich wersjach językowych strony. Dostęp do określonych produktów i usług jest uzależniony od postanowień MOTO-TOUR.PL.

 

 

Linki

 

Strona może zawierać linki do stron kontrolowanych lub oferowanych przez podmioty trzecie. MOTO-TOUR.PL niniejszym zrzeka się odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, materiały, produkty lub usługi prezentowane lub oferowane na jakichkolwiek stronach podmiotów trzecich, do których linki zawarte są na niniejszej stronie. Poprzez użycie linku do stron podmiotów trzecich, MOTO-TOUR.PL nie popiera ani nie rekomenduje żadnego  z produktów, usług lub informacji zawartych na podlinkowanych stronach. MOTO-TOUR.PL nie bierze także odpowiedzialności za wady produktów lub usług, oferowanych bądź reklamowanych na wspomnianych stronach. Strony podmiotów trzecich mogą posiadać własne polityki prywatności, zapewniając niższy poziom bezpieczeństwa transferu informacji niż strona MOTO-TOUR.PL. Bez względu na okoliczności, MOTO-TOUR.PL nie ponosi odpowiedzialności za szkody, włączając bezpośrednie i pośrednie, specjalne czy incydentalne lub straty i wydatki będące konsekwencją używania podlinkowanych stron, także jako efekt ograniczonych możliwości korzystania, niewłaściwego działania, błędów, przerw w działaniu, opóźnień lub wirusów komputerowych zawartych na podlinkowanych stronach.

 

 

Dostępność

 

Niniejsza strona nie jest przeznaczona do rozpowszechniania bądź używania przez osoby lub podmioty, bez względu na rodzaj jurysdykcji czy kraj siedziby, gdzie rozpowszechnianie bądź używanie treści zamieszczonych na niniejszej stronie byłoby sprzeczne z zapisami prawa. Przez udostępnienie niniejszej strony, informacji na niej zawartych, prezentację produktów i usług, MOTO-TOUR.PL nie nakłania do korzystania z niej nikogo, dla kogo informacje tutaj prezentowane czy produkty i usługi będące w ofercie, według jurysdykcji miejsca zamieszkania byłyby zabronione przez prawo.

 

 

Podległość prawna

 

Używanie niniejszej strony podlega zapisom prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

 
     
ENGLISH  |  DEUTSCH  |  POLSKI